Menu

Solucions: Projectes, càlculs i detalls

Càlcul d'estructures de teulades a Barcelona

L'empresa Cobertes Reser SL. posseeix un departament tècnic amb una vasta experiència en cobertes de fusta i en les solucions tècniques que aquestes necessiten.

En aquest departament s'analitza cada projecte presentat i es realitza una verificació minuciosa del mateix.

La verificació efectuada es realitza a partir de la normativa vigent en cada Ajuntament i tenint com a punt de partida i element principal les directives impartides pel Codi Tècnic de l'Edificació.

El Codi Tècnic de l'Edificació disposa a través del DB SE-AE la seguretat estructural i les accions a les que es veuran sotmeses les noves cobertes plantejades segons la seva disposició geogràfica tenint en compte les accions gravitatòries dependents dels elements inherents a la pròpia construcció plantejada i la seva sobrecàrregues de muntatge i accidentals, com així també les dependents de la zonificació geogràfica en el qual intervenen les sol · licitacions a causa de sobrecàrregues de vent, neu i acció sísmica.

Tots aquests condicionants seran resolts amb els coeficients de seguretat adequats a cada cas en particular.

En el cas del DB SE-M els càlculs efectuats pel departament tècnic es regeixen per les instruccions i directives ressenyades en el document bàsic de Seguretat Estructural en la Fusta classificant el tipus de fustes emprades dins de la gamma exigida en aquest document i aportant els Certificats de Qualitat dels fabricants i proveïdors d'aquests materials.

Respecte del DB HE que en el cas particular de les cobertes tenen una exigència important perquè es tracta d'una envolvent exterior de l'edifici es resol i justifiquen tots i cada un dels elements constituents d'aquesta envoltant donant solucions satisfactòries en cada cas particular plantejat.

El sistema Reser en teulades considerat en conjunt satisfà plenament el DB-HR, exigit per a condicions normals en habitatges en zones de soroll ambient de zona urbana i resolem les condicions especials en rodalies a aeroports o autopistes amb trànsit rodat intens.

Se li atorga una importància particular a l'apartat del DB SI de Seguretat en el cas d'incendi atesa la tipologia inherent al tipus particular d'aquestes construccions realitzant les verificacions i justificacions necessaris per protegir l'estructura i assegurar la seva estabilitat en els temps específicament indicats en aquest document bàsic al llarg de la vida útil de la construcció.

El càlcul i verificació a incendis és un document adjunt a cada obra adjudicada independentment del càlcul aportat en el Projecte Bàsic i Executiu pel professional actuant en els casos d'obres noves i estarà inclòs implícitament en el Pressupost d'obres presentat.

En el cas de reparacions generals o puntuals de cobertes en fusta com de substitució de teula per pissarra o viceversa nostre Departament Tècnic resoldrà íntegrament la gestió documental de projecte i permisos necessaris exigits per l'administració, (Projectes, Assumeixes de Tècnic i Permís d'obres necessaris ), donant així una solució tècnica integral i completa als projectes gestionats per la nostra empresa.

.